Lov om overføring av ansvar for kollektivtransport

Lov om overføring av ansvar for kollektivtransport – …

Overføring av ansvar for kollektivtransport og vilkår for overføringen Kongen i statsråd kan vedta overføring av ansvar for kollektivtransport fra fylkeskommunen til kommunen dersom kommunen kan dokumentere at den:

[PDF]

Endringer i ekteskapsloven og bustøttelova m.m

Endringer i ekteskapsloven og bustøttelova m.m. (oppgaveoverføring til kommunene) og lov om overføring av ansvar for kollektivtransport eller for brudefolk som ikke er …

Vedtak til lov om overføring av ansvar for kollektivtransport

Kongen i statsråd kan vedta overføring av ansvar for kollektivtransport fra fylkeskommunen til kommunen dersom kommunen kan dokumentere at den:

Sak – stortinget.no

Endringer i ekteskapsloven og bustøttelova m.m. (oppgaveoverføring til kommunene) og lov om overføring av ansvar for kollektivtransport Stortinget har vedtatt endringer i ekteskapslova og bustøttelova m.m. (oppgaveoverføring til kommunene) og lov om overføring av ansvar for kollektivtransport, jf. Prop. 91 L (2016-2017) og Innst. 376 …

Prop. 91 L (2016–2017) – regjeringen.no

Prop. 91 L (2016–2017) Endringer i ekteskapsloven og bustøttelova m.m. (oppgaveoverføring til kommunene) og lov om overføring av ansvar for kollektivtransport

Høyring – Rapport om overføring av ansvar for kjøp av

Side 1 av 5 Saksframlegg Saksbehandlar: Ole Ingar Hagen Hæreid, Samferdsleavdelinga Sak nr.: 16/ Høyring – Rapport om overføring av ansvar for kjøp av innanlandske flyruter til nye folkevalde regionar

[PDF]

Økonomiske og administrative virkninger av å styrke

kollektivtransport i dag; lov om offentlige anskaffelser og yrkestransportloven. Det offentliges ansvar for kollektivtransport er i Norge fordelt mellom ulike admi- loven er at arbeidstakernes rettsstilling ikke skal berøres av en overføring av virk-somheten. I utgangspunktet beholder derfor arbeidstakerne alle sine rettigheter og

Statsbudsjettet

Stortinget har behandlet Prop. 91 L (2016–2017) Endringer i ekteskapsloven og bustøttelova m.m. (oppgaveoverføring til kommunene) og lov om overføring av ansvar for kollektivtransport og gjort vedtak i samsvar med forslagene. Nye oppgaver vil gi kommunene mulighet til å utvikle et mer helthetlig og sammenhengende tjenestetilbud …

Lokalisering av godsterminaler – Tiltakskatalog for

Ingen offentlig myndighet har i dag et samlet ansvar for strategisk areal- og transportutvikling på regionalt nivå for hovedstadsregionen. Det har også vist seg vanskelig å etablere et felles samordningsorgan for regional kollektivtransport. Om lov om overføring av rettigheter og forpliktelser ved omklassifisering av veg etter

[PDF]

Dagsorden AU 11. mai 2017 Svelvik – …

Kollektivtransport o Kommuner kan søke om å overta ansvar for kollektivtilbudet dersom de oppfyller følgende vilkår; over 100 000 innbyggere, omfatter en naturlig og lov om overføring av ansvar for kollektivtransport Prop 96S (2016-2017) Endringer i kommunestrukturen